RFID Tattoo: A Wireless Platform for Speech Recognition

Published in UbiComp, 2020

Jingxian Wang, Chengfeng Pan, Haojian Jin, Vaibhav Singh, Yash Jain, Jason Hong, Carmel Majidi, Swarun Kumar (Best Wearables Long Paper Award)

Download paper here